ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰੋ

ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਡੈਂਟਲ ਹਾਈਜੀਨਿਸਟ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ, ਨੈਤਿਕ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਦੇਖਭਾਲ ਜਾਂ ਸੇਵਾ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਹੈ।

ਕਾਲਜ ਆਫ਼ ਡੈਂਟਲ ਹਾਈਜੀਨਿਸਟ ਔਫ ਓਨਟੈਰੀਓ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਰਜਿਸਟਰਡ ਡੈਂਟਲ ਹਾਈਜੀਨਿਸਟ:

 • ਨੇ ਅਭਿਆਸ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ;
 • ਅਭਿਆਸ ਦੇ ਮਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ/ਰਹੀ ਹੈ;
 • ਨੇ ਅਣਉਚਿਤ ਦੇਖਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ;
 • ਨੇ ਕਿਸੇ ਗਾਹਕ ਨਾਲ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ; ਜਾਂ
 • ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਰੀਰਕ ਜਾਂ ਮਾਨਸਿਕ ਸਥਿਤੀ ਜਾਂ ਵਿਗਾੜ ਜੋ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਔਨਲਾਈਨ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੋ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ (ਲਿਖਤੀ, ਆਡੀਓਟੇਪ ਕੀਤੀ, ਜਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀ ਵੀਡੀਓ) ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੋ:

Case Manager, Complaints and Investigations
c/o The College of Dental Hygienists of Ontario
175 Bloor Street East
North Tower, Suite 601
Toronto, Ontario M4W 3R8

ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਕਾਲਜ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ ਓਨਾ ਹੀ ਆਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ:

 • ਸਬੰਧਤ ਰਜਿਸਟਰਡ ਡੈਂਟਲ ਹਾਈਜੀਨਿਸਟ ਦਾ ਨਾਮ (ਜੇ ਪਤਾ ਹੋਵੇ);
 • ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਨ ਦੀ ਮਿਤੀ ਅਤੇ ਸਮਾਂ;
 • ਘਟਨਾ ਕਿੱਥੇ ਵਾਪਰੀ (ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਡੈਂਟਲ/ਡੈਂਟਲ ਹਾਈਜੀਨ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਪਤਾ);
 • ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ, ਪਤਾ ਅਤੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ;
 • ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਸਾਰੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵੇਰਵੇ; ਅਤੇ
 • ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਨਾਮ ਅਤੇ ਸੰਪਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵਾਧੂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਕਾਲਜ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ:

ਟੋਲ ਫ੍ਰੀ: 1 800-268-2346 ਐਕਸਟੈਨਸ਼ਨ 237 ਜਾਂ 240
ਈਮੇਲ: complaints@cdho.org