MAG-FILE NG ISANG REKLAMO

Kapag bumisita ka sa isang Rehistradong Dental Hygienist, may karapatan ka sa ligtas, etikal at de-kalidad na pangangalaga. May karapatan ka ring magsumite ng isang reklamo kung mayroon kang mga alalahanin tungkol sa pangangalaga o serbisyong natanggap mo.

Ang College of Dental Hygienists ng Ontario ay kinakailangan ng batas na magsiyasat ng mga alalahanin na ang isang Rehistradong Dental Hygienist ay:

 • hindi pinansin ang mga pangunahing panuntunan ng pagsasanay;
 • nabigo na panatilihin ang mga pamantayan ng pagsasanay;
 • nagbigay ng hindi naaangkop na pangangalaga;
 • sekswal na inabuso ang isang kliyente; o
 • May isang pisikal o pangkaisipang kondisyon o karamdaman na nakakasagabal sa kanilang kakayahang magsanay.

Mangyaring kumpletuhin ang online na form ng mga reklamo o ipadala ang iyong reklamo (nakasulat, naka-audiotape, o narekord sa video) sa:

Tagapamahala ng Kaso, mga Reklamo at mga Imbestigasyon
c/o The College of Dental Hygienists of Ontario
175 Bloor Street East
North Tower, Suite 601
Toronto, Ontario M4W 3R8

Kahit na walang limitasyon sa oras upang gawin ang iyong reklamo, pinakamahusay na makipag-ugnay sa Kolehiyo sa lalong madaling panahon. Mas maraming impormasyon na maaari mong ibigay, mas madaling tingnan ang iyong reklamo. Dapat mong isama ang:

 • pangalan ng Rehistradong Dental Hygienist na kasangkot (kung kilala);
 • petsa at oras na naganap ang insidente;
 • kung saan naganap ang insidente (hal., pangalan at adres ng dental/dental hygiene na praktis);
 • ang iyong pangalan, adres at numero ng telepono;
 • lahat ng may kaugnayang detalye tungkol sa insidente; at
 • pangalan at impormasyon ng kontak para sa sinumang makakapagbigay ng karagdagang impormasyon tungkol sa iyong mga alalahanin.

Kung nagkakaproblema ka sa pagsusulat ng inyong mga alalahanin, makipag-ugnayan sa Kolehiyo para sa tulong:

Libeng-tawag: 1 800 -268 -2346 ext. 237 o 240
Email: complaints@cdho.org