PAGSISIYASAT NG IYONG REKLAMO

Sino ang nagsusuri at gumagawa ng mga desisyon sa mga reklamo?

Iyan ang responsibilidad ng Komite ng mga Pagtatanong, mga Reklamo at mga Ulat [Inquiries, Complaints and Reports Committee (ICRC)], na kinabibilangan ng mga miyembro ng publiko at mga Rehistradong Dental Hygienist.

Sinusuri ng isang miyembro ng kawani ng CDHO (Tagapamahala ng Kaso) o Imbestigador ang iyong reklamo sa ngalan ng ICRC. Sila ay nananatiling walang kinikilingan. Maaari kang magtanong sa kanila ng mga tanong tungkol sa proseso ng pagsisiyasat, ngunit hindi nila maibibigay ang kanilang opinyon tungkol sa reklamo o payo.

Sa panahon ng pagsisiyasat, maaari kang kontakin upang linawin ang inyong mga alalahanin o upang pumirma ng isang pormularyo ng pahintulot upang makatulong sa pagkuha ng inyong mga talaan ng kalusugan sa bibig. Ang Tagapamahala ng Kaso/Imbestigador ay maaaring kumuha ng iba pang mga may kaugnayang dokumento o makipanayam sa mga saksi upang tulungan ang ICRC sa pagsusuri ng iyong reklamo.

Ang anumang dokumentasyon na nagmumula sa mga pagsisiyasat ng ICRC ay hindi maaaring gamitin sa magkahiwalay na mga paglilitis na sibil laban sa Rehistradong Dental Hygienist.

Ang Rehistradong Dental Hygienist ay may 30 araw upang tumugon sa iyong reklamo. Makakakuha ka ng isang kopya ng tugon at maaari kang magpadala ng karagdagang mga komento o impormasyon sa CDHO.

Iniimbestigahan ba ang lahat ng mga reklamo?

Oo, maliban sa maliit na porsyento na maaaring tanggihan ng ICRC (ayon sa batas) kung isinasaalang-alang nito na ang reklamo ay walang kabuluhan, nakakagalit (walang sapat na batayan, ginawa upang maging sanhi ng pagkainis), na ginawa sa masamang layunin, maaaring pagtalunan o kung hindi man ay isang pang-aabuso sa proseso. Bago ang anumang desisyon, ikaw at ang Rehistradong Dental Hygienist ay may karapatang gumawa ng mga pagsusumite sa ICRC.

Maaari mo ring hilingin na bawiin ang iyong reklamo. Gayunpaman, maaari pa ring piliin ng Tagapagrehistro ng CDHO na ipagpatuloy ang pagsisiyasat kung iyon ay para sa interes ng publiko. Kung ipagpapatuloy ng Tagapagrehistro ang pagsisiyasat, ipapaalam sa iyo.

Gaano katagal aabutin ang mga pagsisiyasat?

Layunin ng ICRC na makumpleto ang pagsisiyasat nito, at mag-isyu ng desisyon at mga dahilan nito, sa loob ng 150 araw. Kung aabutin nang mas matagal, dapat kang abisuhan ng ICRC at ng Rehistradong Dental Hygienist, at magbigay ng mga detalye sa inaasahang petsa ng desisyon.

Ano ang maaaring gawin ng ICRC sa aking reklamo?

Tinatasa ng ICRC kung ang kasanayan at pag-uugali ng Rehistradong Dental Hygienist ay nakakatugon sa mga pamantayan ng propesyon, at maaaring:

 • Isangguni ang mga paratang ng propesyonal sa maling pag-uugali o kawalan ng kakayahan sa Komite ng Disiplina para sa pormal na pagdinig.
 • Imbestigahan kung ang Rehistradong Dental Hygienist ay naghihirap mula sa isang pisikal o pangkaisipang kapansanan na maaaring makaapekto sa kanilang kakayahang magpraktis nang ligtas.
 • Hilingin sa Rehistradong Dental Hygienist na humarap sa ICRC upang bigyan ng babala tungkol sa kanilang pagpapraktis o pag-uugali.
 • Gumawa ng iba pang aksyon na itinuturing nitong naaangkop, naaayon sa Batas sa mga Pinamamahalaang Propesyon ng Kalusugan [Regulated Health Professions Act, 1991 (RHPA)], tulad ng:
  • Ipasok sa isang pangako (o kasunduan) na dapat sundin ng Rehistradong Dental Hygienist.
  • Hilingin sa Rehistradong Dental Hygienist na kumpletuhin ang isang Tinukoy na Programa ng Nagpapatuloy na Edukasyon o Pagreremedyo [Specified Continuing Education or Remediation Program (SCERP)] upang mapabuti ang kanilang kaalaman, kasanayan, paghuhusga at/o pag-uugali.
  • Pagrerekomenda na ang Rehistradong Dental Hygienist ay gumawa ng iba pang mga hakbang upang mapabuti ang kaalaman, kasanayan, paghuhusga at/o pag-uugali.
  • Magbigay ng gabay sa Rehistradong Dental Hygienist.
 • Huwag nang gumawa ng karagdagang aksyon.

Ang ICRC ay nagpapasya sa isang kinalabasan batay sa mga ilang kadahilanan, kabilang ang kabigatan ng ibinibintang na pag-uugali at ang potensyal na panganib na maaaring idulot ng naturang pag-uugali. Upang matulungan itong masuri kung ano ang naaangkop, ginagamit ng ICRC ang Kagamitan sa Pagtatasa ng Panganib at Paggawa ng Desisyon.

Paano ko malalaman ang kinalabasan?

Sa sandaling may isang desisyon, ikaw at ang Rehistradong Dental Hygienist ay aabisuhan sa isang sulat tungkol sa kinalabasan at mga dahilan para dito, maliban kung ang bagay ay isinangguni sa Komite ng Disiplina o para sa mga paglilitis sa kawalan ng kakayahan.

Sa “Maghanap ng Rehistradong Dental Hygienist” (pampublikong rehistro), ilalathala ng CDHO ang:

 • mga pagsasang]guni sa Komite ng Disiplina (at mga detalye tungkol sa proseso ng pagdinig sa disiplina);
 • mga babala ng isang Rehistradong Dental Hygienist;
 • mga kinakailangan ng Rehistradong Dental Hygienist upang makumpleto ang isang SCERP; at
 • anumang mga pangako na pinasok ng Rehistradong Dental Hygienist.

Bilang isang nagrereklamo, ang iyong pangalan at anumang impormasyon ng pagkakakilanlan tungkol sa iyo ay hindi lilitaw sa rehistro.

Paano kung hindi ako nasiyahan sa desisyon ng ICRC?

Maliban kung ang desisyon ay isang pagsasangguni sa Komite ng Disiplina o para sa mga paglilitis ng kawalan ng kakayahan, ikaw at ang Rehistradong Dental Hygienist ay may karapatang humiling ng pagrerepaso (katulad ng isang apela). Kailangan mong gawin ang kahilingang iyon sa loob ng 30 araw pagkatapos matanggap ang desisyon ng ICRC. Hindi maaaring repasuhin ng ICRC ang sarili nitong desisyon. Ang Lupon ng Pag-aapela at Pagsusuri ng mga Propesyon sa Kalusugan [Health Professions Appeal and Review Board (HPARB)] ay nagsasagawa ng pagsusuri kasama ang isang panel ng mga propesyonal sa pangangalagang hindi pangkalusugan. Ang HPARB ay isang independyenteng lupon na itinatag ng panlalawigang pamahalaan.